Obchodné podmienky a kontakt


MonaTea s.r.o.
Hurbanova 156/70
Stará Turá 91601
Tel. +421 905 982 968
Email: monatea.caje@gmail.com
IČO: 47701200
DIČ: 2024059004
IČ DPH: spoločnosť nie je platcom DPH

Obchodná spoločnosť MonaTea s.r.o., so sídlom Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá, IČO: 47 701 200, DIČ: SK2024059004 je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 30339/R, prevádzkuje internetový obchod / eshop na stránke www.monatea.sk.

Otváracie hodiny
8:30 - 17:00 v Pondelok - Piatok
9:00 - 13:00 v Sobotu
Čaje si možete objednať 7 dní v týždni, priamo na našej stránke: www.monatea.sk, telefonicky: +421 905 982 968 alebo emailom cez monatea.caje@gmail.com

Všeobecné obchodné podmienky MonaTea s.r.o., prevádzkovateľa internetového obchodu: www.monatea.sk

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Obchodná spoločnosť MonaTea s.r.o., so sídlom Hurbanova 156/70, 916 01 Stará Turá, IČO: 47 701 200, DIČ: SK2024059004, (ďalej len "predávajúci") zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 30339/R, prevádzkuje internetový obchod / eshop na stránke www.monatea.sk ( ďalej len "eshop" ). Prostredníctvom tohto eshopu má tretia osoba ( ďalej "kupujúci" ) možnosť prezerať si tovar na stránke eshopu. Súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej "VOP") a na základe akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.


1.2. Tieto VOP stanovujú pravidlá využívania internetového obchodu MonaTea (www.monatea.sk) prevádzkovaného predávajúcim, zo strany kupujúcich.


1.3. Tieto VOP sú k dispozícii neustále na stránke www.monatea.sk. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je monatea.caje@gmail.com a tel. kontakt +421 905 982 968.


1.4. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v eshope na internetovej stránke www.monatea.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.


1.5. Údaje prezentovaného tovaru na eshope (najmä dostupnosť, cena, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť v eshope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tieto údaje sa však stávajú záväznými a ich správnosť sa považuje za potvrdenú okamihom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho, v ktorom sú základné údaje o tovare a jeho cene zhrnuté pre kontrolu kupujúcim, a to prostredníctvom písomného potvrdenia o akceptácii zadanej objednávky doručenom na emailovú adresu kupujúceho uvedenú pri objednávke.


2. Objednávanie tovaru; uzatvorenie kúpnej zmluvy


2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v eshope predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa týchto VOP. Na každú mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru včas alebo celkovej nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade nemožnosti dodania alebo nemožnosti dodania včas oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a už akceptovanú objednávku (uzatvorenú zmluvu) prípadne zrušiť.


2.2. Objednávky realizované v súlade s týmto článkom 2 VOP sú záväzné. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.


2.3. Objednávka je platná ak obsahuje všetky požadované údaje uvedené v tomto článku 2 VOP. Predávajúci akceptuje objednávku ak je objednávka platná a nenastali mimoriadne okolnosti v zmysle týchto VOP. V prípade neúplne vyplnenej alebo nesprávne vyplnenej objednávky predávajúci za predpokladu uvedenia správneho emailového kontaktu na kupujúceho, tohto kontaktuje za účelom odstránenia nedostatkov odoslanej objednávky emailom, príp. telefonicky.


2.4. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú v eshope a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa §3 zákona č. 102/2014 Z. z v znení neskorších predpisov.


2.5. Kupujúci majú možnosť nakupovať tovar poskytovaný v eshope bez nutnosti registrácie. V záujme aktívneho nakupovania v eshope, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách môže predávajúci kupujúcemu umožniť, aby sa kupujúci zaregistroval v registračnej časti eshopu, ak je táto funkcia prístupná. Pri registrácii je osoba vypĺňajúca registračný formulár povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s týmito VOP. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Uvedené údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.


2.6. V prípade nakupovania bez registrácie je v záujme kupujúceho správne vyplniť elektronický formulár objednávky vpísaním požadovaných údajov o kupujúcom, v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia zásielky, fakturačná adresa, spôsob doručenia zásielky, emailová adresa, telefonicky kontakt, a v prípade právnickej osoby fakturačné údaje tejto osoby, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci poskytnutím svojich osobných údajov vyplnením elektronického formulára objednávky predávajúcemu súčasne udeľuje súhlas so spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito VOP za účelom vybavenia objednávky.


2.7. Objednávku je možné v prípade nutnosti uskutočniť nielen prostredníctvom formulára na eshope, ale aj emailom za predpokladu riadneho vypísania všetkých potrebných údajov o objednávanom tovare zverejnených na eshope a údajov kupujúceho potrebných k vybaveniu objednávky podľa bodu 2.4 týchto VOP, vrátane jeho tel. čísla, a túto objednávku adresovať na monatea.caje@gmail.com. V prípade ak bude doručená emailová objednávka, ktorá nebude kompletná a zrozumiteľná, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho emailom alebo príp. telefonicky za účelom odstránenia nedostatkov objednávky, tak aby táto bola čo najskôr vybavená a odoslaná kupujúcemu.


2.8. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo neúplným uvedením údajov vo formuláre alebo emailovej objednávke.


2.9. Kupujúci ma možnosť nakupovania v obchode 24 hodín denne 7 dní v týždni 365 dní v roku, avšak objednávka bude spracovaná a odoslaná počas pracovnej doby eshopu MonaTea: otváracie hodiny
8:30 - 17:00 v Pondelok - Piatok
9:00 - 13:00 v Sobotu


2.10. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa produktových kategórií uvedených v ľavom produktovom menu a vybraný tovar má možnosť pridať do nákupného košíka kliknutím na symbol "pridať do košíka". Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru a cena hmotnostnej jednotky, ako aj informácie o zložení a popis tovaru. Pred zaslaním objednávky kupujúci môže slobodne spravovať obsah košíka pridaním alebo odstránením ďalšieho tovaru z nákupného košíka. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo "Pokladňa" a následne vyplní objednávkový formulár, kde uvedie svoje údaje a vyberie spôsob platby. Inak sa môže vrátiť k procesu výberu tovarov kliknutím na "Pokračovať v nakupovaní". V prípade ak má kupujúci záujem vybraný tovar objednať po vyplnení objednávkového formulára, zaškrtne, že súhlasí s týmito VOP a klikne na "Odoslať objednávku". Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP momentom odoslania objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.


2.11. V prípade, že zvolený tovar nie je skladom, kupujúci bude o tom informovaný, a na základe dohody bude stanovený ďalší postup.


2.12. Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo emailom na adresu monatea.caje@gmail.com, za predpokladu jej potvrdenia predávajúcim.


2.13. Objednávka je určená pre predávajúceho na akceptáciu predávajúcim najneskôr v lehote 5 dní od jej doručenia predávajúcemu, predávajúci sa však zaväzuje učiniť tak bez zbytočného odkladu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez eshop prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Predávajúci následne vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maili alebo práve predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru.


2.14. Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky ) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší.


2.15. Aj predávajúci nebude schopný akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu ( napr. 1 z 4 položiek nebude dostupná ) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.


2.16. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka ( pred jej akceptáciou ) alebo kúpna zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.


2.17. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).


3. Kúpna cena a platobné podmienky


3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vrátane ceny prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Ceny uvedené v eshope pri jednotlivom tovare sú platné len pre samotný produkt a neobsahujú dopravné ani žiadne iné náklady, ktoré znáša kupujúci, pokiaľ nie je výslov­ne uvedené inak. Pri tvorení objednávky sú však tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a prepravy ).


3.2. Cena je uvádzaná za 1 kus alebo hmotnostnú jednotku (50g, 100g, 250g, 500g) pri sortimente predávanom na váhu. Všetky ceny v eshope sú uvedené v mene EUR a vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.


3.3. Platba sa uskutoční :


a) dobierkou - dodanie Slovenskou poštou pri zásielkach max. do 2 kg
b) vkladom na účet predávajúceho - bankové spojenie: 4019780674/7500 Československá obchodná banka, a.s, IBAN: SK1475000000004019780674, SWIFT: CEKOSKBX. Do 24 hod. po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaná na emailovú adresu zálohová faktúra na úhradu. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo zálohovej faktúry kupujúceho (nie číslo objednávky). Variabilný symbol je uvedený na zálohovej faktúre. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť. Pri uplatnení tohto spôsobu platby bude tovar zaslaný kupujúcemu po pripísaní požadovanej sumy na účet predávajúceho uvedený vyššie.


3.4. Splatnosť kúpnej ceny:


Pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.


3.5. Cena dopravy:


Cena dopravy pri platbe pri doručení:
a) Slovenská pošta / Dobierka v rámci SR
- Dobierka do 400g (platba pri doručení) - 3.30 €
- Dobierka do 5 kg ( platba pri doručení) - 3.70 €
- Dobierka na adresu do 5 kg (platba pri doručení) - 5.10 €
Cena dopravy pri platbe vopred, prevodom na účet:
b) Doprava - Slovenská pošta / Platba prevodom na účet
- Platba prevodom na účet, objednávka do 400g - 2.20 €

Pokaľ si zvolíte platbu vopred prevodom na účet, bude Vám do 24 hod. po odoslaní objednávky zaslaná zálohová faktúra na úhradu na Vašu emailovú adresu.
c) Dovoz zdarma: V rámci Starej Turej - Sobota a Nedeľa / Objednávku Vám doručíme zdarma, po dohode počas víkendu.
d) Poštovné zdarma: Objednávka od 33 eur poštovné zdarma - 0.00 €
Slovenská pošta zabezpečí prepravu v rámci Slovenska v lehote od 1 do 3 pracovných dní po odoslaní objednávky.
V prípade dopravy do Českej Republiky si kupujúci tovar objedná klasickým spôsobom ako v prípade objednávky v rámci Slovenskej republiky a dopravné podmienky budú dohodnuté individuálne. Predávajúci bude následne kontaktovať kupujúceho ohľadom dopravných podmienok.
Predávajúci pristúpi individuálne k objednávkam v prípade požiadavky tykajúcej sa balenia čaju alebo objednávky väčšieho množstva tovaru. V takom prípade má možnosť predávajúci kontaktovať kupujúceho emailom alebo telefonicky.


3.6. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými predpismi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom.


4. Dodanie tovaru, dodacie a iné podmienky


4.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 10 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP.


4.2. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho kuriérom o uložení zásielky.


4.3. Dodanie sa uskutoční na adresu uvedenú pri zadaní objednávky. Zmena dodacej adresy je možná len na základe potvrdenia žiadanej zmeny predávajúcim pred odoslaním objednávky.


4.4. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky.


4.5. Predávajúci alebo kuriérska spoločnosť sú oprávnení avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho kuriérskej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.


4.6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas ). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.


4.7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu balenia či zásielky, ktoré svedčí o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.


4.8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.


4.9. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.


4.10. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.


5. Záruka a zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, riešenie sporov


5.1. Na každý tovar je poskytnutá záruka v súlade právnymi predpismi slovenskej republiky. Záručná doba čajových produktov je uvedená na obaloch.


5.2. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a inými platnými právnymi predpismi.


5.3. Reklamácie spolu z písomným odôvodnením je potrebne posielať emailom alebo na adresu sídla MonaTea s.r.o spolu s kópiou faktúry. Klient bude písomné informovaný o priebehu a výsledku reklamácie v zákonnej lehote.


5.4 Kupujúci ako spotrebiteľ má pravo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (daľej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. 3 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému s nich podá návrh, ma spotrebiteľ. Okrem ARS má kupujúci ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


6. Iné ustanovenia


6.1. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Formulár odstúpenia od zmluvy je dostupný na stránke eshopu v časti PDF formuláre. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v zmysle právnych predpisov.


6.2. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.


6.3. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.


7. Záverečné ustanovenia


7.1. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú v deň jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.


7.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou.


7.3. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou spoločnosťou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa - kuriérskej spoločnosti.


7.4. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).


7.5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.


7.6. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva Slovenskej republiky.


7.7. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1.


7.8. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.


7.9. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 12.10.2014 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.


7.10. Všetky texty o čajoch uvedené na stránke www.monatea.sk majú len informatívny charakter.
________________________________
Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Podrobnejšie informácie nájdete tu - Ochrana osobných údajov 
Kupujúci odoslaním objednávky zároveň vyjadruje súhlas s týmito VOP.


PDF formuláre